Baggrunden for kurset

Mindst 75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse, som er en psykisk lidelse. Heraf lider cirka 5.000 af anoreksi, cirka 30.000 af bulimi og cirka 40.000 af BED (tvangsoverspisning). Oven i kommer forskellige andre varianter, såsom ARFID, megareksi og ortoreksi, men vi vil på kurset fokusere på de spiseforstyrrelser, hvor der foreligger en anerkendt diagnose.

Uanset hvilken variant, der er tale om, er det en lidelse, hvor man ofte både oplever stor medfølelse og står med en stor afmagtsfølelse, hvad enten man er pårørende eller fagprofessionel. Afmagtsfølelsen udløses ofte både af, at der “går mange historier” om, at det er meget svært at hjælpe de syge, og af , at man måske føler, man ikke har tilstrækkelig viden om, hvad lidelsen handler om, og hvilke muligheder der er for at hjælpe vedkommende.

Afmagtsfølelsen vil kurset forsøge at afhjælpe ved, at en række af Danmarks førende fagfolk formidler den nyeste viden på området. Herunder ikke mindst hvilke handlemuligheder, man som fagprofessionel har.

Fælles formiddag – flere spor om eftermiddagen

Formiddagen bruges på at formidle den nyeste viden om henholdsvis anoreksi, bulimi og BED. Hver spiseforstyrrelse gennemgås i cirka 45 minutter af tre forskellige fagpersoner, der alle er gode formidlere og opdateret med den nyeste viden på hver sit område. Hvad handler spiseforstyrelsen om, hvor mange og hvem er omfattet, hvad skal jeg som fagperson være opmærksom på og hvilke muligheder har jeg for at handle?

Om eftermiddagen er der mulighed for at vælge den ene af tre grupper.

  • FBT (Familie Baseret Terapi). Hvad kræver det af kommunerne (f.eks. bevilling af orlov til forældre) og hvordan kan man som kommunal fagperson støtte op om barnet/den unge og dennes familie.
  • BED (Tvangsoverspisning; Binge Eating Disorder): Behandling og effekt. Der er via satspuljen bevilget penge til en målrettet indsats over for denne gruppe. Hvad kan der gøres, og hvad kommer der til at ske i de kommende par år?
  • LSS (Langvarigt svært syge; long, severe and enduring). Denne gruppe består af patienter med en spiseforstyrrelse, der ikke kommer sig på trods af årelang behandling, og hvis sygdomsforløb ofte tager en ubarmhjertig ondartet retning.

Formiddagens oplæg

Anoreksi

Anoreksi (anorexia nervosa) er kendetegnet ved en forvrænget kropsopfattelse, en overdrevet frygt for fedende mad og en sygelig frygt for at blive fed. Endvidere er anoreksi kendetegnet ved lav kropsvægt og/eller hurtigt, stort vægttab (eller vægtstagnation hos børn og unge).

Anoreksi anses for at være den psykiatriske lidelse med den højeste dødelighed, og den er endvidere ofte kendetegnet ved, at patienten har en udtalt ambivalens i forhold til lidelsen, herunder i forhold til at modtage behandling og blive rask.

Oplægsholder:

Gry Kjærsdam Telléus er autoriseret psykolog, Ph.d. og seniorforsker ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet. Gry har arbejdet med spiseforstyrrelser såvel klinisk som forskningsmæssigt i mange år. Grys forskning har især omfattet anoreksi hos børn, unge og voksne, herunder de kognitive funktioner og langtidseffekten af spiseforstyrrelser. Gry har været en del af de fire seneste arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen: Udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for henholdsvis bulimi og anoreksi, udarbejdelsen af Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser samt aktuelt Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse. Gry er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Spiseforstyrelser og ex-officio bestyrelsesmedlem i Academy for Eating Disorders (AED), bestyrelsesmedlem i European Chapter of Eating Disorders (AED) og præsident for Partner, Chapter, and Affiliate Committee (AED).  

Bulimi

Kernesymptomer ved bulimi (bulimia nervosa) vil blive beskrevet sammen med årsager og dynamikker, som er vigtigt at kende til i behandlingsøjemed. Ligeledes vil forskellige psykoterapeutiske behandlinger samt deres effekt blive gennemgået i forhold til børn, unge og voksne med bulimi.

Oplægsholder:
Loa Clausen

Loa Clausen er autoriseret psykolog og seniorforsker. Hun har arbejdet med spiseforstyrrelser klinisk og forskningsmæssigt igennem 20 år. Loa Clausen har særligt beskæftiget sig med bedringsprocessen, effekten af forskellige typer af behandling samt forskellige kliniknære problematikker. Derudover har hun været medlem af forskellige nationale og  nordiske faglige arbejdsgrupper vedrørende spiseforstyrrelser.

Tvangsoverspisning (BED):

De berørte af BED oplever typisk episoder med tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af følelser af skam, skyld og væmmelse.

BED er en alvorlig psykisk lidelse og samtidig den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark. Det anslås, at 40.000-50.000 danskere i alderen 15-45 år lider af sygdommen.

I snart 10 år har Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) udviklet metoder til behandling af BED. Oplægget vil præsentere fakta om BED, herunder årsager og forklaringer, der kan bidrage til en konkretisering af forståelsen af BED. Desuden præsenteres LMS’ velafprøvede behandlingsmodel, hvori der blandt andet indgår forskellige narrative psykoterapeutiske elementer, som har vist sig at have en god effekt i mødet med mennesker, der er ramt af BED.

Oplægsholder:

Trine Svarrer er behandlingsansvarlig for den landsdækkende BED-behandling i LMS. I december 2018 modtog LMS midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til en udvidelse af kapaciteten til behandling af tvangsoverspisning (BED). Trine er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut MPF. Hun er godkendt supervisor med 20 års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder 10 år som behandler og ledende socialrådgiver i Region Hovedstadens psykiatri, Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser. 

Eftermiddag – vælg mellem tre temaer:

Tema 1 – FBT (Familie Baseret Terapi). Hvad kræver det af kommunerne (f.eks. bevilling af orlov til forældre) og hvordan kan man som kommunal fagperson støtte op om barnet/den unge og dennes familie.

På denne workshop vil deltagerne få:

  • En præsentation af metoden Familiebaseret Terapi til børn og unge med spiseforstyrrelse (FBT): Baggrunden for dens udvikling og rationale, evidens og grundantagelser
  • Indblik i metodens begrænsninger: Hvad vi ved om dem, der ikke får hjælp nok af FBT?
  • Overblik over nyere tiltag til at supplere/udvikle metoden
  • Fokus på, hvad behandlingsforløbet betyder for de berørte familier
  • Diskussion af primærsektorens rolle før, under og efter FBT-behandling
Oplægsholder:

Mette Bentz er uddannet sygeplejerske, psykolog, Ph.D. og specialist i psykoterapi. Hun arbejder med forskning i og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden. Mette Bentz underviser og vejleder i behandlingsmetoden FBT, og hun har bidraget til Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af retningslinjer og referenceprogram for spiseforstyrrelser som både fagkonsulent og arbejdsgruppemedlem.

Tema 2 – BED: Overvægt er ikke problemet, og løsningen er ikke vægttab

I vores samfund bliver det at være overvægtig set som et problem, som skal løses igennem vægttab. Men det er ikke den rigtige vej at gå.

Når man skal behandle spiseforstyrrelsen BED (tvangsoverspisning) er det derfor ekstra vigtigt, at fokus ikke er på vægttab. I denne workshop vil du få indblik i, hvorfor det er så vigtigt, at lade fokus på vægten træde i baggrunden i behandlingen af BED. Du vil også blive klogere på, hvor BED placerer sig i krydsfeltet mellem spiseforstyrrelse og vægtproblematik samt hvilke problemstillinger, det medfører – herunder også samfundsdiskurser om sundhed og vægt, og de negative konsekvenser, det har for mange. Der vil være rig mulighed for diskussion og dialog ud fra de erfaringer, der findes fra praksis og forskning.

Oplægsholdere:

Lene Bomholt Meyer er Ph.d. og autoriseret psykolog. Siden 2008 har hun arbejdet med spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk Center Ballerup. Lene Bomholt Meyer har skrevet ph.d. om BED og har formidlet sin viden i både akademiske kredse og til den brede befolkning. I dag arbejder hun ved BED-klinikken.

Sophie Hyltoft er autoriseret psykolog og har arbejdet specialiseret med BED siden 2015. Sophie Hyltoft har arbejdet med spiseforstyrrelsesbehandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Midt og Psykiatrisk Center Ballerup, før hun startede i Askovhus, hvor hun arbejder med behandling og formidling af BED.

Tema 3 – LSS – Langvarigt svært syge (long, severe and enduring)

Workshoppen vil omhandle den subgruppe af patienter med en spiseforstyrrelse, der ikke kommer sig på trods af årelang behandling. Dem, hvis sygdomsforløb tager en ubarmhjertig malign retning.

For denne patientgruppe svinder håbet for bedring ofte i takt med gentagne henvisninger, døgnindlæggelser og behandlingsskift. Det er en patientgruppe der er kedetegnet af en truet fysisk og psykisk tilstand der kan føre til permanente skader og i værste fald for tidlig død. Workshoppen vil omfatte:

  • En præsentation af langvarig alvorlig spiseforstyrrelse, herunder hvad der klinisk kendetegner patienter der lider af alvorlige spiseforstyrrelser gennem mange år samt behandlingen heraf.
  • En præsentation af de socialpsykologiske indsatser, der er behov for ved langvarig svær spiseforstyrrelse, de udfordringer, der er i forbindelse med denne indsats, samt hvad denne bør omfatte og hvordan den bedst tilrettelægges.
Oplægsholdere:

Line Sidenius er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og direktør for Askovhus, som er VISO-leverandør på spiseforstyrrelsesområdet. Gennem de sidste 10 år har Line Sidenius stået i spidsen for at udvikle nye indsatser til børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser, og hun har også deltaget i udarbejdelsen af nye nationale retningslinjer for Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Line Sidenius sidder desuden i bestyrelsen for SULT-akademiet, der tilbyder uddannelse til fagpersoner og hjælp til pårørende.

Gry Kjærsdam Telléus er autoriseret psykolog, Ph.d. og seniorforsker ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet. Gry har arbejdet med spiseforstyrrelser såvel klinisk som forskningsmæssigt i mange år. Grys forskning har især omfattet anoreksi hos børn, unge og voksne, herunder de kognitive funktioner og langtidseffekten af spiseforstyrrelser. Gry har været en del af de fire seneste arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen: Udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for henholdsvis bulimi og anoreksi, udarbejdelsen af Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser samt aktuelt Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse. Gry er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Spiseforstyrelser og ex-officio bestyrelsesmedlem i Academy for Eating Disorders (AED), bestyrelsesmedlem i European Chapter of Eating Disorders (AED) og præsident for Partner, Chapter, and Affiliate Committee (AED).  

Yderligere oplysninger:

Praktiske oplysninger, pris og tilmelding via dette link: